Main

ציון פסיכומטרי

ספי קבלה למוסדות – על פי ציון פסיכומטרי
הבחינה הפסיכומטרית נועדה לנבא סיכויי ההצלחה במוסדות להשכלה גבוהה, והיא משמשת את מוסדות אלו לצורך מיון המועמדים לחוגים בפקולטות השונות. מיון זה מתבצע על ידי דירוג המועמדים על פי סולם הערכה אחיד, המורכב מציון הבחינה הפסיכומטרית המשוקלל עם ציוני הבגרות.

על מנת ללמוד לתואר ראשון באוניברסיטה מועמד חייב להיות בעל תעודת בגרות מלאה ובנוסף לעבור מבחן פסיכומטרי בציון מינימלי של 450 נקודות (תנאי זה תקף לרוב תחומי הלימוד אך לא לכולם). עם זאת, גם אם מועמד עומד בתנאים אלו, אין זה אומר שהוא יוכל ללמוד בכל חוג ובכל פקולטה. הסיבה לכך היא שכל חוג וכל פקולטה מגדירים לעצמם את רף הקבלה המינימליים שלהם. למשל, תלמיד שנתוניו יאפשרו לו להתקבל ללימודי קולנוע באוניברסיטת תל-אביב, לא בהכרח יוכל להתקבל ללימודי משפטים. רף הקבלה משתנה משנה לשנה, והוא תלוי ביחס שבין מספר המועמדים המעוניינים ללמוד באותו חוג לבין מספר המקומות בו.

באופן טבעי, כאשר ישנם יותר מועמדים מאשר מקומות, תנאי הקבלה גבוהים וקשים יותר, ורק בעלי הנתונים הגבוהים יותר יתקבלו. כדאי להזכיר כי תנאי הקבלה הללו מחולקים לחתך קבלה ולחתך דחיה. ציון גבוה מחתך הקבלה יבטיח לרוב את הלימודים בחוג. ציון הנמוך מחתך הדחיה, לעומת זאת, לא יאפשר את הלימודים בחוג.

את סיכויי הקבלה לחוג מסויים ניתן במרבית המקרים לחשב באתר האינטרנט של מוסד הלימודים בו מעוניינים ללמוד.הנה מספר דוגמאות לספי הקבלה באוניברסיטת תל-אביב עבור שנת הלימודים 2009/2010. כאמור, אין להסיק מדוגמאות אלו לגבי ספי הקבלה במוסדות אחרים, ויש לבדוק את סיכויי הקבלה לכל מוסד בנפרד.·         בית הספר לרפואה – 719.31·         הנדסת תעשייה וניהול – 661·         החוג למשפטים – 665·         החוג למתמטיקה – 600·         החוג לקולנוע וטלוויזיה – 570